Thiền Vipassana
Thiền Sư Dhammapala va TT Thích Pháp Chất hướng dẫn
Tại Nguyên Thủy Tự, Việt Nam


English
We are bound to the
good & the bad things in
greater good for oneself
our life.

Song Ngữ:Vietnames - English
Bai giảng của thiền sư Dhammapala
va bai chuyển ngũ tiếng Việt

Vietnamese
Thiền Sư Dhammapala

TT Thích Pháp Chất


SlideShow khoa' thiền
SlideShow

Phim về thiền viện Pa Auk
Phim thiền viện Pa Auk, Myanmar
dieuphap

Chiakhoahocphat

PhatNgon

ChuaPhatGiao

VanDap

KinhPhapCu

PhapAm

Nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc
Nguyện tất cả chúng sanh được an lạc
Nguyện tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau

Copyright, 2008
Minh Hạnh & Nguyễn Văn Hoà và Chánh Hạnh thực hiện.


1